Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tập duyệt trước kỳ thi Cambridge chính thức (dự kiến vào ngày 15-16/04/2023). Nhà trường tổ chức cho học sinh thi thử các cấp độ Starters – Movers -Flyers – A2 Key…