Trường Albert Einstein xây dựng chương trình giáo dục song ngữ dành cho học sinh đảm bảo được kiến thức nhẹ nhàng, hiệu quả, phù hợp với từng lứa tuổi.

– Chương trình giáo dục Tiểu học chuẩn:  Chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định. Chương trình được nhà trường xây dựng theo hướng tối ưu hóa nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp, đảm bảo kỹ năng theo chương trình của Bộ Giáo dục. Chương trình giáo dục Tiểu học được chuyển giao từ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội).

– Chương trình Tiếng Anh: được xây dựng theo tiêu chí đầu ra của Cambridge English cho từng lớp học và cuối cấp học. Chương trình tập trung thiết lập các kĩ năng ngôn ngữ, tính toán tương đương với học sinh ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Chương trình Tiếng Anh được tăng cường từ 10-14 tiết/tuần, với 35% thời lượng do giáo viên người bản xứ giảng dạy.

Chương trình Kỹ năng sống: được SAE xây dựng dựa trên hệ thống các hoạt động ngoại khóa đa dạng nhằm giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết để đương đầu và giải quyết hiệu quả những thử thách và thay đổi của cuộc sống hàng ngày.

Chương trình ngoại khóa đa dạng: Chương trình ngoại khóa được lồng ghép hài hòa với chương trình giáo dục chính khóa, được chuyển tải kết hơp với hoạt động tiêng Anh ngoài lớp học (outdoor learning).

Chương trình giáo dục các giá trị cốt lõi: được thực hiện thông qua các hoạt động mang tính trải nghiệm và khám phá. Các hoạt động sẽ giúp học sinh phát triển và nuôi dưỡng 8 giá trị cốt lõi của SAE gồm : Yêu thương, Sáng tạo, Chính trực, Tự tin, Tôn trọng, Đam mê, Tinh thần đồng đội và Tự hào dân tộc.