Khối lớp Một:

Trong năm học 2019- 2020, Khối lớp Một có 9 lớp học với tổng số 214 học sinh.

Một số hoạt động trong thời gian qua

Khối lớp Hai:

Trong năm học 2019- 2020, khối lớp Hai có 8 lớp học với tổng số 191 học sinh.

Một số hoạt động trong thời gian qua:

Khối lớp Ba, Bốn:

Trong năm học 2019- 2020, khối lớp Ba- Bốn có 4 lớp học với tổng số 96 học sinh.

Một số hoạt động của khối trong thời gian qua:

Khối lớp Sáu:

Trong năm học 2019- 2020, Nhà trường bắt đầu tuyển sinh khối THCS với 3 lớp 6. Tổng số học sinh hiện nay là 73 học sinh.

Một số hoạt động của khối trong thời gian qua: