Lưu ý: Mỗi tài khoản miễn phí chỉ quản lý được 1 thiết bị. Nếu bố mẹ muốn quản lý nhiều thiết bị (trong trường hơn có trên 1 con học online cùng lúc), thì có thể mua bản trả phí (premium) hoặc đăng ký nhiều tài khoản, mỗi tài khoản sử dụng 1 email khác nhau.